Privacy – AVG

Jouw persoonsgegevens en privacy in onze verloskundigenpraktijk

Algemeen

Privacy is een groot goed in de zorg. Verloskundigenpraktijk Breedstraat neemt de bescherming van gegevens die jij aan ons toevertrouwt serieus. We leven de privacywetgeving na en gaan zorgvuldig om met de informatie die je ons verstrekt.

De AVG is een Europese verordening ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk om je goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

 

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Verloskundigenpraktijk Breedstraat is op basis van de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • We verwerken persoonsgegevens met als doel goede zorg te kunnen verlenen. Deze gegevens verwerken we op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de WGBO.
 • We verwerken persoonsgegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
 • We verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. We vragen dus niet meer gegevens op dan wij echt nodig hebben.
 • We dragen persoonsgegevens alleen over aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor specifieke toestemming vereist is, vragen we die vooraf.
 • We zorgen er voor dat persoonsgegevens goed beveiligd worden tegen onbevoegde toegang. In geval van een datalek en wanneer er daardoor iets mis is gegaan met de persoonsgegevens, brengen we je daarvan op de hoogte.
 • We houden ons aan de wettelijk bepaalde bewaartermijnen. De WGBO vereist een bewaartermijn van in principe 15 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is.
 • Alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk Breedstraat hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Bovenstaande geldt ook voor gegevens die we van derden ontvangen.

 

De rechten van jou als onze cliënte

Voor jou als cliënte gelden op basis van de AVG de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op (elektronische) inzage en (een elektronisch) afschrift van die gegevens, inclusief de zogenaamde logging van je dossier (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens.
 • Het recht om gegevens te vernietigen. Als wij dit doen kunnen we mogelijk niet langer goede en verantwoorde zorg verlenen. Daarnaast kunnen wij hier alleen aan voldoen als er geen wettelijke bepaling is die het bewaren van gegevens vereist.
 • Het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken. Wij kunnen dan mogelijk niet langer goede en verantwoorde zorg leveren.
 • Het recht op beperking van de verwerking in bepaalde gevallen. Wij bewaren de gegevens dan wel, maar gebruiken ze niet.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Je heeft dan recht op een kopie van het dossier. Het originele dossier zijn wij verplicht te bewaren.

Wanneer je aanspraak wilt maken op één van bovenstaande rechten, willen we je vragen we dat schriftelijk te doen door een mail sturen aan info@verloskundigenbreedstraat.nl

 

Screening

In de zwangerschap kun je bepaalde screenings ondergaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bloedonderzoek aan het begin van de zwangerschap, NIPT of de 13 en 20 weken echo. Ook het kindje kan na de bevalling gescreend worden op bepaalde aandoeningen. De gegevens hiervan worden opgenomen in verschillende landelijke informatiesystemen (bijvoorbeeld Peridos en Praeventis).

Door deel te nemen aan deze screenings, ga je ermee akkoord dat jullie gegevens verwerkt worden. In de folder ‘juridische informatie screening’ website kun je hierover meer lezen.

Daarnaast worden gegevens van de zwangerschap en bevalling geregistreerd door de verloskundige en aangeleverd aan de Perinatale Registratie. Dit heeft als doel de zorg te verbeteren. De gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De Perinatale Registratie wordt beheerd door Perined. Zie voor meer informatie de folder ‘Zwanger’.

Wil je niet dat jouw gegevens verwerkt worden, geef dat dan aan bij de verloskundigen.

 

Geboortekaartjes

We vinden het leuk jullie geboortekaartje te ontvangen, om deze vervolgens in de wachtruimte op de praktijk op te hangen. Door het toesturen van het geboortekaartje, geef je toestemming deze op te hangen. Wil je dat liever niet, geef dat dan op het geboortekaartje aan.

 

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Neem dan contact met ons op.