Versoepelingen coronamaatregelen in de praktijktijk – update

Coronavirus/COVID 19

– English below-

Update 14-5-2020

Beste zwangeren,

Jullie hebben het misschien in de media al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. Belangrijk om te weten is dat niet alle maatregelen per direct ingevoerd kunnen worden. De praktijkindeling en organisatie vragen soms een periode van overgang. Verder kan het regionale beleid afwijken van de landelijke versoepelingen.

We vragen hiervoor jullie begrip. Tevens willen we jullie allemaal bedanken voor de enorme flexibiliteit die jullie de afgelopen tijd hebben getoond en de mate waarin iedereen zich bereidwillig heeft getoond om mee te denken. Ontzettend bedankt van ons allemaal!

Per 11 mei is het weer mogelijk dat partners (mits geen klachten) mee mogen komen  naar de echo!

Vanaf 1 juni gaan we weer toewerken naar het uitbreiden van de zorg, met nog een aantal noodzakelijke aanpassingen.

Partners
Vanaf 1 juni kunnen we weer meer tijd creëren tijdens de afspraken en dus is vanaf dat moment de ruimte en tijd om je partner (of één andere begeleider) indien nodig/wenselijk mee te nemen naar de afspraak. Het blijft echter het advies om ook dan zo veel mogelijk alleen te komen. Heb je een afspraak gepland voor 1 juni, dan vragen we je alleen te komen. Als er voor jullie wel een reden is dat het heel belangrijk of erg wenselijk is dat je partner al voor 1 juni bij een afspraak wil zijn, bel ons dan op, dan kijken we wat er mogelijk is. Kinderen kunnen we nog niet toelaten op de praktijk.

Tijdens de afspraak houden we zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

Het is aan iedereen persoonlijk om een afweging te maken naar welke afspraken je je partner meeneemt. Een afspraak waarbij wat meer besproken wordt, zoals het bevalplan bespreken, kan een moment zijn om je partner wel mee te nemen. Als deze afspraak telefonisch plaats vindt, dan kan je partner uiteraard op de speaker mee luisteren en praten.

In de wachtkamer van de Breedstraat is niet veel ruimte. We zullen hier aanwijzingen plaatsen hoe de ruimte op een veilige manier te benutten. Bij uitlopen van het spreekuur kan het gebeuren dat een partner even buiten moet wachten tot de afspraak begint. Er liggen paraplu’s in de wachtkamer, deze zijn vrij te gebruiken.

Afspraken frequentie
De afspraken plannen we vanaf nu volgens onderstaand schema:

7/8 wkn (indien gewenst vroege echo)- 11 wkn (echo en intake)-16 wkn- 20 weken (20 weken-echo bij echocentrum)- 24-27-30-33-35-37-39-40 (etc) weken.

Zwangeren tussen de 16 en 27 weken hebben op dit moment een groot interval tussen de afspraken. Het is medisch gezien niet nodig om eerder dan 27 weken te komen maar het mag wel weer. Mocht je dus tussen de 16 en 27 weken zwanger zijn en behoefte hebben aan een extra afspraak dan vragen we jullie zelf te bellen met de assistente om te kijken wanneer een volgende afspraak wenselijk is.

Let op: tussen de afspraken door hebben we een paar minuten nodig om de kamer schoon te maken voor de volgende cliënte. We ruimen hiervoor extra tijd in, maar houd er rekening mee dat de consulten ongeveer 10 minuten zullen duren.

Sommige langere afspraken (zoals intake en bespreken van bevalplan) bieden we ook nog telefonisch aan, om de duur van contactmomenten te verkorten.

Zorg in het ziekenhuis
Per 13 mei is het in de regio weer mogelijk om partners mee te nemen naar de meeste medische echo’s en naar spoedconsulten.

Verdere verruimingen in het ziekenhuis (zoals een derde persoon mee naar de bevalling) worden nog onderzocht. Vooralsnog is het meeste ziekenhuisbeleid dus zoals het al was.

We hopen hier binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Intakes
Hebben jullie een intake gepland staan? Deze zijn voor 1 juni altijd telefonisch. Als je toch graag voor 1 juni wilt langskomen op de praktijk voor de intake, laat ons dat even weten via de mail.

Staat je intake na 1 juni gepland, dan mag je zelf kiezen of je graag op de praktijk hiervoor langs komt, of dat je een telefonische intake wilt. Geef dit dan aan bij de assistente. In het Zwangerenportaal staat aangegeven op welke praktijklocatie je intake staat ingepland.

CenteringPregnancy en voorlichtingsavond
Centering Pregnancy bijeenkomsten kunnen we helaas tot nader order nog niet opstarten. We blijven kijken naar mogelijkheden om dit op te starten zodra mogelijk.

Ook de voorlichtingsavond zal tot nader order nog alleen digitaal worden aangeboden.

Bevalling
Een derde begeleider (naast partner) bij thuisbevallingen is weer mogelijk mits er 1.5 meter afstand gehouden kan worden. Zoals eerder benoemd is dit vooralsnog niet mogelijk in de ziekenhuizen.

Kraamtijd
We komen in principe 1 keer bij je thuis voor een kraamvisite, in de eerste week na de bevalling.

Bij het eerste telefonische contact zullen we met je afspreken of en wanneer deze visite gewenst is.

Op de andere dagen zullen we telefonisch contact met je opnemen om te horen hoe het met je gaat. Als blijkt dat het nodig is dat we langskomen, doen we dit uiteraard en spreken we aan de telefoon een visite met je af.

Heel belangrijk: maak je je zorgen, schroom niet ons (ten alle tijden) te bellen!

Tot slot
Daarnaast blijft bestaan: heb jij, je partner of huisgenoot klachten (verkoudheid, keelpijn (licht) hoesten, verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten), kom dan niet naar de praktijk en neem telefonisch contact met ons op om de afspraak te verzetten! Neem hierin je verantwoordelijkheid voor jullie en onze gezondheid.

Vriendelijke groeten,
Verloskundigen praktijk Breedstraat.


Dear expectant mother,

You may have already read it in the media: the corona measures are being relaxed at the moment. It is important to know that not all measures can be implemented immediately. Practicalities and internal organization sometimes require a period of transition. Also, regional policy may deviate from national relaxation of measures.

We ask for your patience and understanding. We would also like to thank you all for the enormous flexibility that you have shown in recent times and the extent to which everyone has shown willingness to adjust to the situation. Thank you very much from all of us!

From May 11th it is possible again to bring your partners (provided no issues) to ultrasound appointments!

From June 1st we will again work towards expanding our range of care plus some essential adjustments.

Partners
From June 1st we are able to schedule longer appointments again and allow you to bring a partner (or another companion) to the consultation.  However, we do advise to come alone as much as possible. If you have an appointment scheduled before June 1st, we ask you to come alone. If there is a significant reason that you need to bring your partner or another companion, please contact us to discuss options.  Unfortunately children are not yet allowed to visit the practice.

During the appointment we will endeavour to keep a distance of 1.5 metres.

It’s up to each individual to which appointment to bring a partner. An appointment where more details are discussed, such as the birth plan, can be a good time to bring your partner.

If this appointment takes place by telephone, your partner can of course listen and ask questions if needed.

Unfortunately we do not have much space in our practice waiting room. We will display instructions on how to use the space safely. If a consultation runs late, we may ask your partner to wait outside until your appointment begins. There are umbrellas in the waiting room, which are free to use.

Scheduling Appointments
From now on we plan the appointments according to the following schedule:

7/8 wks (early ultrasound on request) – 11 wks (ultrasound and intake) -16 wks – 20 weeks (20 weeks ultrasound at ultrasound centre) – 24-27-30-33-35-37-39-40 (etc) weeks.

Pregnant women between 16 and 27 weeks will experience a large gap between appointments. It is medically not necessary to have a check up again until you are 27 weeks, but you can request one before this time. So if you are between 16 and 27 weeks pregnant and need an extra appointment, please contact our receptionist to check availability.

Please note that we need a few minutes between appointments to clean the room for the next client. We will allow extra time for this, but keep in mind that the consultations will take about 10 minutes.

Some longer appointments (such as intake and discussing the birth plan) can be held over the phone. This method reduces personal contact.

Care at the hospital
From May 13th our local hospitals are again allowing you to bring a partner to most medical ultrasounds and emergency consultations.

Options such as a third person attending the birth are still subject to approval. For the time being, most hospital policy is back to normal. We hope to provide further information about this soon.

Intakes
Do you have an intake scheduled? Before June 1st, these will take place over the phone. If you prefer to have your intake at the practice before June 1st, please email us.

If your intake is scheduled to take place after June 1st, it is your choice whether to do this over the phone or at the practice.  Please inform our receptionist of your preference. The Pregnancy Portal will tell you at which location your intake is scheduled.

CenteringPregnancy and information evening
Unfortunately, we cannot hold CenteringPregnancy sessions until further notice. We will continue to look into options to change this as soon as possible.

The information evening will also only be offered online until further notice.

Birth
A third companion (in addition to a partner) at home births is again permitted provided that a distance of 1.5 meters is kept. As mentioned earlier, this is not yet possible in hospitals.

Maternity Period
We will pay you a maternity visit one time, during the first week after the birth.

During the initial telephone consult we will discuss with you if and when you would like us to visit.  At other times we will contact you by phone to check how you are doing.  If a need arises for a home visit, we will of course arrange this with you.

Important! If you have concerns, please do not hesitate to ring us (at any time)!

In any case: if you, your partner or anyone else in your home have health issues such as a cold, sore throat (minor), cough, increase in temperature or fever and / or shortness of breath, do not come to the practice and contact us by telephone to reschedule the appointment! Please respect our health as well as your own.

Kind regards,

Midwifery Practice Breedstraat.

 

Deel:

Related Posts

Even voorstellen!

Vanaf begin juli komt onze huisgynaecoloog vanuit het Diakonessenhuis Dr. Veerbeek iedere 10 weken naar onze praktijk op de Boothstraat om samen met de verloskundigen

Welkom verloskundige Roos!

Sinds vorige week is Roos van den Hoorn toegevoegd aan ons team van verloskundigen, welkom Roos! Roos van den Hoorn: ‘Het is erg bijzonder om